Search

DI TÍCH THEO ĐỊA DANH

 

 

VIDEO

Khu đền tháp Ponagar

Khu đền tháp Ponagar

Tiền đình Mandapa tại tháp Bà Ponagar

Tiền đình Mandapa tại tháp Bà Ponagar

Bia Ký tại tháp Bà Ponagar

Bia Ký tại tháp Bà Ponagar

Dệt thổ cẩm tại tháp Bà Ponagar

Dệt thổ cẩm tại tháp Bà Ponagar

Múa Chăm tại tháp Bà Ponagar

Múa Chăm tại tháp Bà Ponagar

Toàn cảnh tháp Bà Ponagar

Toàn cảnh tháp Bà Ponagar