Search
Ngôn ngữ

Hòn Chồng - Hòn Đỏ

Phạm Văn Đồng, Vĩnh Phước, Nha Trang

  • ID: 20230113065618
  • Di tích Quốc gia

Danh thắng Hòn Chồng – Hòn Đỏ nằm bên bờ vịnh Nha Trang, thuộc hai phường Vĩnh Phước và Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang. Danh thắng gồm: Hòn Chồng, Hòn Đỏ, và Hội quán vịnh Nha Trang. Năm 1998, danh thắng được xếp hạng di tích Quốc gia.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ