Search
Ngôn ngữ

Thành Diên Khánh

Diên Khánh, Khánh Hòa

  • ID: 20221231033017
  • Di tích Quốc gia

Thành Diên Khánh là tòa thành được xây dựng ở phủ Diên Khánh, còn là cơ quan hành chính của địa phương dưới triều đại phong kiến nhà Nguyễn. Ngày nay, một phần tòa thành tên gọi cũ vẫn còn nhưng chức năng đã ít nhiều thay đổi.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ