Search
Ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Danh mục
1 Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công tháng 01/2022 Văn bản của Trung tâm
2 Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công tháng 05/2022 Văn bản của Trung tâm
3 Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công tháng 06/2022 Văn bản của Trung tâm
4 Công khai dự toán thu chi ngân sách 6 tháng năm 2022 Văn bản của Trung tâm
5 Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công tháng 07 năm 2022 Văn bản của Trung tâm
6 21/QD-BTDT Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Trung tam Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa 20-01-2021 Văn bản của Trung tâm
7 20/QĐ-BTDT Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa 20-01-2021 Văn bản của Trung tâm
8 67/QĐ-BTDT Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 05-04-2021 Văn bản của Trung tâm
9 82/QĐ-BTDT Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021 23-04-2021 Văn bản của Trung tâm
10 82/QĐ-BTDT Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 23-04-2021 Văn bản của Trung tâm
11 Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2021 và công khai ngân sách năm 2020 10-07-2021 Văn bản của Trung tâm
12 15/QĐ-BTDT Quyết định công bố công khai dự toán năm 2022 07-01-2022 Văn bản của Trung tâm
13 63/QĐ-BTDT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 26-01-2022 Văn bản của Trung tâm
14 94/QÐ-BTDT Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 15-02-2022 Văn bản của Trung tâm
15 145/QĐ-BTDT Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 09-03-2022 Văn bản của Trung tâm
16 224/QĐ-BTDT Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2021 26-04-2022 Văn bản của Trung tâm
17 260/QÐ-BTDT Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 04-05-2022 Văn bản của Trung tâm
18 Công khai dự toán thu chi ngân sách quý ii/2022 11-07-2022 Văn bản của Trung tâm
19 Công khai dự toán thu chi ngân sách quý II năm 2022 11-07-2022 Văn bản của Trung tâm