Search
Ngôn ngữ

Văn Miếu Diên Khánh

Thị trấn Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231031134
  • Di tích Quốc gia

Miếu là nơi thờ Đức Khổng Tử, người sáng lập Nho Giáo và những bậc hiền triết là học trò của Ngài; đồng thời cũng là nơi sinh hoạt của giới nho sĩ, khoa mục ở địa phương, tôn vinh những người đỗ đạt thành danh trong các kỳ khoa bảng.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ