Search
Ngôn ngữ

Tháp Bà Ponagar

61 Hai Tháng Tư, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa

  • ID: 240605164724
  • Di tích Quốc gia

Trong quá trình tồn tại và phát triển, cư dân cổ Chămpa đã để lại một khối lượng di sản văn hóa khổng lồ về văn hóa vật chất, tinh thần trên dải đất miền Trung và Tây Nguyên ngày nay. Những thành tựu của nền văn hóa Chămpa được thể hiện trên nhiều lĩnh vực: nghệ thuật xây dựng đền tháp; nghệ thuật điêu khắc; bia ký; chữ viết; tôn giáo tín ngưỡng …

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ