Search
Ngôn ngữ

Đình Xương Huân

10 Bến Chợ, Duy Hà 2, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa

  • ID: 20221230164208
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Xương Huân tọa lạc tại số 10 đường Bến Chợ, thuộc Tổ dân phố Duy Hà 2,  phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ