Search
Ngôn ngữ

Đình Vĩnh Hội

Tổ 12 Vĩnh Hội, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221230162717
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Vĩnh Hội tọa lạc tại tổ 12 Vĩnh Hội, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ