Search
Ngôn ngữ

Miếu Thiên Hậu Hải Nam

Phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221230163013
  • Di tích cấp tỉnh

Miếu Thiên Hậu Hải Nam thuộc phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ