Search
Ngôn ngữ

Đình Vĩnh Điềm

Khóm Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221230163039
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Vĩnh Điềm tọa lạc tại khóm Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ