Search
Ngôn ngữ

Đình Xuân Sơn

Thôn Xuân Sơn, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221230163251
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Xuân Sơn tọa lạc tại thôn Xuân Sơn, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ