Search
Ngôn ngữ

Đình Xuân Phong

Thôn Trung, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

  • ID: 20221230163508
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Xuân Phong thuộc thôn Trung, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ