Search
Ngôn ngữ

Đình Võ Dõng

Thôn Võ Dõng, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221230163227
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Võ Dõng tọa lạc tại thôn Võ Dõng, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Căn cứ vào sắc phong sớm nhất mà đình còn lưu giữ được, có thể đoán định đình được xây dựng từ trước năm 1852. Lúc đầu đình được dựng lên ở khu vực Gò Đình, đến năm 1930 dời về vị trí hiện nay.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ