Search
Ngôn ngữ

Đình Võ Cạnh

Thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang

  • ID: 20221230163825
  • Di tích cấp tỉnh

Đình tọa lạc tại thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang. Qua khảo cứu và thông qua lời kể nhân chứng của các bô lão trong làng thì đình Võ Cạnh không rõ xây dựng từ năm nào. Nhưng thông qua dòng lạc khoản ghi trên quá giang của đình, thì đình được di dời và khởi dựng lại ở vị trí hiện nay vào năm Ất Hợi (năm 1815); trên nghi môn của đình ghi “Di lập Ất Hợi – 1815”.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ