Search
Ngôn ngữ

Đình Vĩnh Xuân

Thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

  • ID: 20221230163711
  • Di tích cấp tỉnh

Đình tọa lạc tại thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ