Search
Ngôn ngữ

Đình Vĩnh Châu

Thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231034432
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Vĩnh Châu tọa lạc thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ