Search
Ngôn ngữ

Đình Trường Thạnh

Xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231031937
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Trường Thạnh không chỉ mang nét đẹp thẩm mỹ, nó còn ẩn chứa bên trong nhiều giá trị to lớn khác, là nơi lưu giữ các di sản vật thể và phi vật thể của làng: 05 sắc phong do vua triều Nguyễn ban, khám thờ thần, long đình, đôi lọng, bộ lỗ bộ, chiêng, trống, thanh la, nghi thức cúng, các bài văn cúng, nhạc cúng…

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ