Search
Ngôn ngữ

Đình Thuận Mỹ

Thôn Thuận Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231024714
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Thuận Mỹ tọa lạc thôn Thuận Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ