Search
Ngôn ngữ

Đình Thuận Lợi

Tổ dân phố Thuận Lợi, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231025422
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Thuận Lợi được khởi dựng vào năm 1850 ở giữa cánh đồng, phía Nam là con sông [tục danh là sông đình Thuận Lợi] chảy qua địa bàn phường. Vì khu vực này xưa kia là vùng đất hoang vu, nhiều thú dữ nên không thuận tiện cho việc bảo quản và nhang khói hàng ngày.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ