Search
Ngôn ngữ

Đình Thanh Minh

Thôn Thanh Minh, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231031455
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Thanh Minh tọa lạc tại thôn Thanh Minh, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ