Search
Ngôn ngữ

Đình Thái Thông

Thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221230163737
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Thái Thông thuộc thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ