Search
Ngôn ngữ

Đình Quang Đông

Thôn Quang Đông, xã Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa

  • ID: 20221231025320
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Quang Đông tọa lạc tại thôn Quang Đông, xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ