Search
Ngôn ngữ

Đình Phương Sài

83 Phương Sài, phường Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa

  • ID: 20221230164424
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phương Sài tọa lạc tại số 83, đường Phương Sài, thuộc phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Từ trung tâm thành phố Nha Trang đi theo đường Trần Quý Cáp, đến ngã tư rẽ phải theo đường Phương Sài, đình nằm tại số 83 đường Phương Sài. Có thể đi đến di tích bằng các phương tiện giao thông đường bộ và từ nhiều hướng như đi đường Thống Nhất,  đường Yersin.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ