Search
Ngôn ngữ

Đình Phước Hải

Phước Toàn Tây, phường Phước Hải, thành Phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221230163133
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phước Hải thuộc tổ dân phố Phước Toàn Tây, phường Phước Hải, thành Phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ