Search
Ngôn ngữ

Đình Phú Lộc

Thôn Phú Lộc Tây 1, thị trấn Diên Khánh, Diên Khánh, Khánh Hòa

  • ID: 20221231031648
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phú Lộc tọa lạc tại thôn Phú Lộc Tây 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ