Search
Ngôn ngữ

Đình Phú Hữu

Thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231025302
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phú Hữu tọa lạc tại thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ