Search
Ngôn ngữ

Đình Phú Cấp

Thôn Phú Cấp, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231031436
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phú Cấp tọa lạc tại thôn Phú Cấp, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ