Search
Ngôn ngữ

Đình Phong Phú

Tổ dân phố Phong Phú 2, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231025010
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phong Phú tọa lạc tại tổ dân phố Phong Phú 2, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ