Search
Ngôn ngữ

Đình Đông Hà

Tổ dân phố Đông Hà, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231025439
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Đông Hà tọa lạc tại tổ dân phố Đông Hà, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ