Search
Ngôn ngữ

Đình Đại Tập

Thôn Đại Tập, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231030937
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Đại Tập tọa lạc tại thôn Đại Tập, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ