Search
Ngôn ngữ

Đình Đại Điền Nam

Thôn Đại Điền Nam 2, xã Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa

  • ID: 20221231031709
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Đại Điền Nam tọa lạc tại thôn Đại Điền Nam 2, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ