Search
Ngôn ngữ

Đình Đắc Lộc

Thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221230163913
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Đắc Lộc tọa lạc tại thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ