Search
Ngôn ngữ

Đình Chấp Lễ

Thôn Chấp Lễ, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231030757
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Chấp Lễ tọa lạc tại thôn Chấp Lễ, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ