Search
Ngôn ngữ

Đình Bình Khánh

Thôn Bình Khánh, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20230102022551
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Bình Khánh ở phía Nam của thôn Bình Khánh, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ