Search
Ngôn ngữ

Đình Bích Đầm

Tổ dân phố Bích Đầm, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa.

  • ID: 20221230163937
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Bích Đầm tọa lạc phía Đông Bắc của tổ dân phố Bích Đầm (đây là khu dân cư nằm ở phía Đông - Bắc đảo Hòn Tre) thuộc phường Vĩnh Nguyên, T.P Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ