Search
Ngôn ngữ

Căn cứ Cách mạng Hòn Dù

Xã Khánh Trung, xã Khánh Nam, xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20230712021044
  • Di tích cấp tỉnh

Căn cứ cách mạng Hòn Dù là một quần thể núi non trùng điệp thuộc xã Khánh Trung, một phần xã Khánh Nam, xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ