Search

Danh thắng Hòn Đỏ

Phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang

  • ID: 20230213021833
  • Di tích cấp tỉnh

Hòn Đỏ nằm bên bờ vịnh Nha Trang, thuộc phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang. Hòn Đỏ là 1 trong 2 địa điểm thuộc Danh thắng Hòn Chồng – Hòn Đỏ được xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Xem địa điểm danh thắng Hòn Chồng tại đây: Danh thắng Hòn Chồng Nha Trang

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ