Search
Ngôn ngữ

Chùa Đào Viên

7 Lư Cấm, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20230103023352
  • Di tích cấp tỉnh

Chùa Đào Viên thuộc tổ dân phố 7 Lư Cấm, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ