Search
Ngôn ngữ

Văn Chỉ Vĩnh Xương

123 đường Phương Sài, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221230163404
  • Di tích cấp tỉnh

Văn chỉ Vĩnh Xương tọa lạc tại số 123 đường Phương Sài, phường Phương Sơn[1], thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ