Search
Ngôn ngữ

Miếu Tam Tòa

Tổ dân phố Phú Lộc Tây 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231032834
  • Di tích cấp tỉnh

Miếu Tam Tòa thuộc tổ dân phố Phú Lộc Tây 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (xưa là làng Phú Lộc thuộc tổng Trung, huyện Hoa Châu, phủ Diên Ninh).

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ