Search
Ngôn ngữ

Lăng Ông - đền Bà Cam Xuân

Xuân Ninh 2, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà

  • ID: 20230210093800
  • Di tích cấp tỉnh

Lăng Ông – đền Bà nay thuộc khu phố Xuân Ninh 2, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ