Search
Ngôn ngữ

Đình Xuân Phú 2

Xã Xuân Phú, huyện Vĩnh Xương, tỉnh Khánh Hoà

  • ID: 20221231032434
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Xuân Phú 2 được xây dựng khoảng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Theo sắc phong lưu giữ tại đình, dưới đời vua Khải Định 9 (1924) đình Xuân Phú thuộc xã Xuân Phú, huyện Vĩnh Xương, tỉnh Khánh Hoà. Ban đầu, đình được xây dựng ở đồng Cam, chếch về phía Đông Nam của đình bây giờ. Đến năm 1941, đình được dời về địa điểm hiện nay.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ