Search
Ngôn ngữ

Đình Võ Kiện

Thôn Võ Kiện, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231032816
  • Di tích cấp tỉnh

Đình làng Võ Kiện trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược cũng là nơi lưu dấu nhiều sự kiện lịch sử. Ngôi đình là nơi hội họp của nhân dân, tổ chức huấn luyện lực lượng phòng vệ, nơi diễn ra các cuộc mít tinh của mặt trận Việt Minh kêu gọi quần chúng nổi dậy giành chính quyền ở làng xã, huyện lỵ.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ