Search
Ngôn ngữ

Đình Vinh Bình

thôn Vinh Bình, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231033132
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Vinh Bình là một công trình kiến trúc còn bảo lưu được nhiều yếu tố kiến trúc gốc; đồng thời, đình còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tâm linh, nơi gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống, những sự kiện lịch sử tiêu biểu của địa phương.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ