Search
Ngôn ngữ

Đình Trà Long

Phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh

  • ID: 20221231023934
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Trà Long thuộc phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ