Search
Ngôn ngữ

Đình Thủy Tú

Thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221230163800
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Thủy Tú tọa lạc về phía nam, cuối thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đình được khởi dựng đầu thế kỷ XIX để thờ Thành Hoàng làng, Thiên Y A Na, Quan Thánh Đế Quân, Tiền hiền, Hậu hiền (những người có công khai khẩn đất đai, quy dân, lập ấp, tạo dựng xóm làng).

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ