Search
Ngôn ngữ

Đình Thanh Châu

Tổ dân phố Thanh Châu, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231025219
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Thanh Châu tọa lạc tại tổ dân phố Thanh Châu, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ