Search
Ngôn ngữ

Đình Phước Tuy

Thôn Phước Tuy 2, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231032253
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phước Tuy tọa lạc tại thôn Phước Tuy 2, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ