Search
Ngôn ngữ

Đình Phú Vinh

63 Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221230164051
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phú Vinh tọa lạc tại thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ