Search
Ngôn ngữ

Đình Phú Ân Nam

Thôn Phú Ân Nam, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 230826103040
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phú Ân Nam (còn có tên gọi là đình Phú Ân), hiện nay thuộc thôn Phú Ân Nam, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ